Regulamin sprzedaży towarów i usług

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG
NA PORTALU INTERNETOWYM SKLEP.LEKOLEPKI.PL

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem portalu internetowego sklep.lekolepki.pl, prowadzonego przez Piktorex spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 61 lok. 101, 00 – 819 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000591968, nr NIP: 5272754833, nr REGON: 363316800, na rzecz wskazanych w niniejszym regulaminie podmiotów z branży farmaceutycznej i medycznej, w zakresie czynności prawnych bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą lub dydaktyczną. Portal internetowy sklep.lekolepki.pl nie świadczy usług na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

§ 2.
DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży towarów i usług na portalu internetowym sklep.lekolepki.pl;
b) Spółka – Piktorex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 61 lok. 101, 00 – 819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000591968, nr NIP: 5272754833, nr REGON: 363316800;
c) Klient – (i) apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne, punkty apteczne oraz inne placówki, mające zezwolenie na obrót produktami leczniczymi, (ii) przychodnie specjalistyczne, (iii) uczelnie wyższe, (iv) inne podmioty niż wyżej wymienione za zgodą Prezesa Zarządu Spółki, dokonujący ze Spółką za pośrednictwem prawnie umocowanych przedstawicieli, czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub dydaktyczną, na portalu internetowym sklep.lekolepki.pl;
d) Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca ważny adres e-mail i hasło, reprezentująca Klienta w ramach swoich obowiązków służbowych.

§ 3.
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem dokonania zakupu od Spółki towarów i usług za pośrednictwem portalu internetowego sklep.lekolepki.pl jest złożenie zamówienia przez Klienta na te produkty, znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Spółki, co oznacza, że Klient oświadcza w sposób wiążący, iż chce nabyć zamówione towary i usługi. Klient nie może odmówić przyjęcia produktów dostarczonych mu przez Spółkę zgodnie z jego zamówieniem. Do czynności prawnych opisanych Regulaminem nie stosuje się postanowień art. 661 § 1 - 3 kodeksu cywilnego.
2. Towary i usługi zamówione na portalu internetowym sklep.lekolepki.pl dodawane są do koszyka.
3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest bycie zarejestrowanym Klientem oraz Użytkownikiem z aktywnym kontem.
4. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany Regulamin, Spółka odstąpi od realizacji zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia e - mailem, oraz przez zmianę statusu zamówienia w portalu internetowym sklep.lekolepki.pl. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna - sprzedaży pomiędzy Spółką a Klientem za pośrednictwem portalu internetowego sklep.lekolepki.pl. 
6. Klient nie może wycofać swojego zamówienia potwierdzonego przez Spółkę później, niż w dniu otrzymania przez Klienta od Spółki potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji przez Klienta ze złożonego zamówienia w przypadkach, o których mowa w ust. 9 poniżej. 
7. Wszystkie publikowane przez Spółkę katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i inne dane mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 661 kodeksu cywilnego. Wiążące są jedynie dane pisemnie potwierdzone przez Spółkę w potwierdzeniu zamówienia do realizacji. Jeżeli dane potwierdzone przez Spółkę w przyjęciu zamówienia do realizacji, zamówionych przez Klienta towarów lub usług, ulegną zmianie z przyczyn niezależnych od Spółki, Spółka poinformuje Klienta o tym fakcie za pośrednictwem korespondencji e - mail. Jeżeli Klient w terminie 7 dni, liczonych od daty nadania przez Spółkę powiadomienia o zmianie danych zamówionych produktów nie przekaże Spółce w tej samej formie oświadczenia o rezygnacji ze złożonego przez Klienta zamówienia uznaje się, że Klient potwierdza i akceptuje zmienione dane zamówionych produktów. 
8. W przypadku żądania przez Klienta dokonania zmian w zamówionych towarach lub usługach, takie żądanie traktuje się jako złożenie nowego zamówienia. 
9. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od poszczególnego zamówienia w całości lub w części, na warunkach określonych w Regulaminie oraz w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.

§ 4. 
CENA
1. Ceny sprzedaży towarów i usług, określone na portalu internetowym sklep.lekolepki.pl są cenami ostatecznymi, określonymi w walucie polskiej oraz zawierającymi podatek od towarów i usług.
2. Ceny podane przez Spółkę nie zawierają kosztów transportu, zakupionych przez Klienta produktów, które Klient pokrywa na warunkach określonych odrębnie przez Spółkę. Koszty transportu doliczane są przez Spółkę do faktury VAT wystawionej Klientowi.
3. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
4. Spółka, w celu przetestowania produktów, składających się na lekolepki – zestaw startowy, zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania dwóch tych zestawów, do wykorzystania w celach dydaktycznych w aptekach szkoleniowych uczelni wyższych, zaakceptowanych przez Prezesa Zarządu Spółki.
5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów i usług, znajdujących się w ofercie na portalu internetowym sklep.lekolepki.pl, wprowadzania nowych towarów i usług do oferty portalu internetowego sklep.lekolepki.pl, wycofania ze sprzedaży niektórych towarów i usług, dostępnych w ofercie portalu internetowego sklep.lekolepki.pl, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach portalu internetowego sklep.lekolepki.pl bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 5.
DOSTAWA i ODBIÓR 
1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkty, składające się na zamówienie będą dostępne w Spółce. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji, tj. częściowa realizacja lub wydłużenie czasu oczekiwania.
2. W przypadku uzgodnienia terminu dostawy rozumianego jako gotowość Spółki do wydania Klientowi zamówionych produktów, oraz Klienta do przyjęcia tych produktów w miejscu wskazanym w zamówieniu, we wskazanym czasie, bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem potwierdzenia Klientowi przez Spółkę przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec takie jak, w szczególności: klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych, o ile mają one znaczący wpływ na proces produkcji bądź dostawy zamówionych towarów i usług. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u podwykonawców Spółki lub terminowe wykonanie zobowiązania przez Spółkę jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych lub ekonomicznych. O chwili rozpoczęcia i ustania ww. okoliczności Spółka niezwłocznie poinformuje Klienta.
4. Spółka zastrzega sobie prawo do etapowej realizacji poszczególnych zamówień, po uprzednim powiadomieniu o tym Klienta za pośrednictwem korespondencji e – mail, o ile zamówienie Klienta nie wskazuje żądania jego całościowej realizacji. W przypadku etapowej realizacji zamówienia każdą spełnioną przez Spółkę część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, a Klient zobowiązany jest do uregulowania należności z jej tytułu w terminie wskazanym przez Spółkę w fakturze VAT oraz potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
5. Termin dostawy towarów lub usług zamówionych przez Klienta określa Spółka, mając na uwadze praktyczną możliwość jak najszybszej realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. Odpowiedzialność Spółki z tytułu nieterminowej dostawy towarów lub usług objętych potwierdzonym przez Spółkę zamówieniem jest uzależniona od winy umyślnej Spółki w nieterminowym spełnieniu świadczenia dla Klienta i jest ograniczona do kwoty zysków netto należnych Spółce w związku z realizacją tego zamówienia.
6. Spółka może odmówić realizacji zamówienia lub powstrzymać się z realizacją zamówienia, jeżeli Klient będzie pozostawał w opóźnieniu co do zapłaty za poprzednio zrealizowane zamówienia.
7. Sposób spełnienia świadczenia przez Spółkę jest zależny od rodzaju produktów zakupionych przez Klienta na portalu internetowym sklep.lekolepki.pl, tj.: (i) lekolepki – zestaw startowy, doręczenie przez firmę kurierską na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, (ii) system Opfarm – Soft Nova Pop Up, przekazanie kodu aktywacyjnego na adres e-mail Klienta, w celu umożliwienia mu pobrania oprogramowania komputerowego na określony czas, (iii) box top 100 IMS, doręczenie przez firmę kurierską na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, (iv) System Indywidualnego Etykietowania Leków (SIEL), przekazanie na adres e-mail Klienta linku do pobrania dokumentu w wersji PDF, (v) lekomaz, doręczenie przez firmę kurierską na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, (vi) lekolepki – szkolenie w Twojej aptece, realizacja usługi w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
8. W przypadku, gdy zamówione produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, odpowiedzialność za te produkty przechodzi na Klienta w momencie ich odbioru od firmy kurierskiej. Przesyłki objęte są ubezpieczeniem do momentu dostarczenia Klientowi.
9. Klient może zmienić dane do wysyłki wskazane w zamówieniu. Każdorazowa zmiana danych do wysyłki wskazanych w zamówieniu musi być dokonana na portalu internetowym sklep.lekolepki.pl przez Klienta nie później niż przed rozpoczęciem dostawy przez Spółkę.
10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia w wyniku, których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
11. Potwierdzeniem odbioru zamówionych produktów jest pieczątka i podpis lub sam podpis Klienta, albo podpis osoby działającej w imieniu Klienta na dokumencie przekazanym przez firmę kurierską, działającą na zlecenie Spółki w chwili wydawania Klientowi, albo osobie działającej w imieniu Klienta przesyłki z produktami objętymi zamówieniem.
12. Spółka ma prawo uznać, że dostarczając zamówione produkty na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, odbiór tych produktów dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela Klienta, a pokwitowanie odbioru jest wiążące dla Klienta i Spółki. 
13. Klient zobowiązany jest skontrolować dostarczone towary pod względem jakości i ilości, oraz zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem, natychmiast po ich odebraniu, a także dokonać w obecności kuriera właściwych adnotacji na dokumencie potwierdzającym ich wydanie.
14. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Klient zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania zamówionych produktów, pisemnie poinformować o tym fakcie Spółkę, a także umożliwić Spółce zbadanie dostarczonych produktów w stanie nienaruszonym. Dokonanie przez Klienta odbioru zamówionych produktów bez zgłoszenia zastrzeżeń będzie oznaczało ich prawidłowe dostarczenie, zgodnie z zamówieniem Klienta.
15. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego istotnego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie kontroli dostarczonych towarów, kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, liczbę i stan opakowań, oraz dane dotyczące oznaczenia towarów na opakowaniach, a także szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu zamówionych towarów, zanim zostaną one wykorzystane, powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki przekazane Spółce. 
16. Klient jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych powyżej, pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Spółki jakichkolwiek roszczeń.
17. Nieodebranie przez Klienta zamówionych produktów w terminie 14 dni od potwierdzenia gotowości realizacji zamówienia przez Spółkę, stanowi podstawę do dochodzenia przez Spółkę stosownego odszkodowania od Klienta w szczególności tytułem kosztów magazynowania nieodebranych przez Klienta produktów, oraz kosztów transportu według cenników stosowanych przez firmę kurierską, działającą na zlecenie Spółki. Po upływie 14 dni od daty potwierdzenia przez Spółkę gotowości do realizacji zamówienia i nie wywiązania się z warunków umowy przez Klienta, Spółka ma prawo dalszego odsprzedania zamówionych produktów, a nowy termin realizacji zamówienia zostanie przekazany Klientowi na nowych warunkach ustalonych przez Spółkę. Dodatkowo Spółka jest uprawniona do naliczenia kary umownej w wysokości 1% wartości zamówionych produktów za każde 14 dni, licząc od dnia potwierdzenia gotowości realizacji zamówienia przez Spółkę. 

§ 6.
PŁATNOŚCI
1. Zapłata za zamówione towary lub usługi może nastąpić w następujący sposób: (i) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Spółki w formie przedpłaty, wówczas faktura VAT jest wystawiana automatycznie, a następnie wysyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji, w celu dokonania płatności; (ii) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Spółki z komunikatem płatność odroczona, wówczas faktura VAT jest wystawiana automatycznie, a następnie wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji, który nie jest uprawniony do dokonania płatności w imieniu i na rzecz Klienta, (iii) przelewem on-line za pośrednictwem T-Pay, faktura VAT jest wystawiana automatycznie, a następnie wysyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji, w celu dokonania płatności.
2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny sprzedaży za zamówione towary lub usługi w terminie wskazanym na fakturze VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż.
3. Za opóźnienie w stosunku do terminu płatności poszczególnych faktur, Klient jest zobowiązany do zapłaty Spółce odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia całkowitej zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży za zamówione towary lub usługi.
4. Spółka zastrzega sobie prawo do przystąpienia do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta po dokonaniu przez niego całkowitej zapłaty ceny sprzedaży zamówionych towarów lub usług.

§ 7.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI
1. Spółka nie dokonuje czynności prawnych z konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego oraz nie zawiera umów z konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przez co zastosowania nie mają przepisy obowiązujące w tzw. „obrocie konsumenckim”, takie jak m. in. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a zwłaszcza nie ma zastosowania uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionych produktów.
2. Odpowiedzialność Spółki z tytułu umowy zawartej z Klientem jest uzależniona od winy umyślnej Spółki w niewykonaniu lub w nienależytym wykonaniu umowy i jest ograniczona do kwoty zysków netto należnych Spółce w związku zawarciem takiej umowy z Klientem. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek inną szkodę Klienta, w tym utratę zysków lub dochodów Klienta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Spółkę.
3. Wyłącza się odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady towarów, będących przedmiotem umowy zawartej z Klientem.

§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku.
2. Spółka jest uprawniona do zmian Regulaminu, w tym do wprowadzenia jego nowej wersji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia udostępnienia przez Spółkę zmienionego Regulaminu na portalu internetowym sklep.lekolepki.pl.
3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na portalu internetowym sklep.lekolepki.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, jak również jest dostępny w wersji pisemnej pod adresem siedziby Spółki.
4. Integralną częścią Regulaminu są:
a) polityka prywatności, oraz
b) regulamin użytkowania portalu internetowego sklep.lekolepki.pl.
5. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, polityką prywatności oraz regulaminem użytkowania portalu internetowego sklep.lekolepki.pl, a także że rozumie treść ww. dokumentów i w pełni je akceptuje, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. W wyniku złożenia zamówienia Spółka uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Klienta, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz Użytkownika, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę określone zostały w polityce prywatności.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Spółka zastrzega sobie prawo jego wiążącej wykładni.
8. W przypadku obcojęzycznych wersji Regulaminu wydanych przez Spółkę, oraz zamieszczonych na portalu internetowym sklep.lekolepki.pl, wiążąca jest wersja polska Regulaminu.
9. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów, dotyczących sprzedaży przez Spółkę towarów lub usług za pośrednictwem portalu internetowego sklep.lekolepki.pl jest prawo polskie.
10. Wszelkie spory wynikłe na tle i w rezultacie działalności portalu internetowego sklep.lekolepki.pl, oraz związane ze sprzedażą przez Spółkę towarów lub usług za jego pośrednictwem, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów